logo
logo
despre

Legislatie Nationala

 1. Legislatie LFI
 2. Legislatie transport feroviar
 3. Legislatie CNSDF
 4. Legislatie Consiliul Concurentei
 5. ARF
 6. AFER

  2020

  2019

  • OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.
  • Ordinul nr. 1141/2019 pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate"
  • Coperta si preambul NORMATIV FEROVIAR NF 67 - 008:2018
  • Normativul feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate în cadrul reviziilor si reparatiilor planificate"

  2018

  • Hotarârea Guvernului României nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 482/12.06.2018
  • Ordinul nr. 960/2018 privind aprobarea Normei tehnice feroviare nr. 56-003: 2018 "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor-bar, vagoanelor-restaurant/bistro, vagoanelor-cuşetă şi de dormit" ( Include Norma tehnică feroviară nr. 56-003: 2018 )
  • Ordinul nr. 1187/2018 pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011  

  2017

  2015

  • HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare - inclusiv H.G. 606 / 2015)
  • Hotararea Guvernului nr.606 / 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
  • OUG nr. 33 / 30.06.2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar
  • HG nr. 467 / 24.06.2015 privind modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin HG nr.1611/2009
  • OMT nr. 635 / 08.05.2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă
  • HG nr. 313 / 06.05.2015 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar - publicat în MO 321 din 12.05.2015
  • OMT nr. 681 / 27.05.2015 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor"
  • HG nr. 355 / 20.05.2015 pentru modificarea HG 21/2015
  • LEGEA nr. 67 / 01.04.2015 pentru aprobarea OUG nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  • OMT nr. 616 / 29.04.2015 privind modificarea şi completarea OMTI nr. 2180/2012
  • OMT nr. 615 / 29.04.2015 pentru aprobarea Procedurii de obţinere a permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor
  • HG nr. 161 / 11.03.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
  • LEGEA nr. 62 / 31.03.2015 Legea nr. 62/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
  • HG nr. 21 / 14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

  2014

  • HG nr. 1078 / 03.12.2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
  • OMT nr. 1502 / 29.10.2014 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007, privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
  • OMT nr. 1503 / 29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea
  • OMT nr. 1501 / 29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului  de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
  • OMT nr. 1466 / 20.10.2014 pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr.002, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1186/2001, Regulamentului de semnalizare nr.004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1482/2006, Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1815/2005, Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr.250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, precum şi pentru modificarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006.
  • OMT nr. 1255 / 18.08.2014 pentru aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoane de călători şi similare – Tabelul 3.2. din Anexa la OMTI nr.315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate"
  • OG  nr. 26 / 28.08.2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin OG nr. 7/2005
  • OMT nr. 1126 / 02.07.2014 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005
  • HG nr. 616 / 23.07.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
  • OMT nr. 1061 / 20.06.2014 Regulament de exploatare pentru circulația trenurilor pe secția de circulație neinteroperabilă Aradu Nou - Sânnicolau Mare – Vălcani
  • OUG nr. 27 / 20.05.2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
  • HG  177 / 12.03.2014 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 643/2011
  • OMT nr. 558 / 09.05.2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"
  • HG  nr. 74 / 05.02.2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
  • OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
  • OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
  • OMT/OMS nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 558/2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

 7. Legislatie diversa