logo
logo
banner-sec

Legislatie Nationala

 1. Legislatie LFI
 2. Legislatie transport feroviar
 3. Legislatie CNSDF
 4. Legislatie Consiliul Concurentei
 5. ARF
 6. AFER

  2020

  2019

  • OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.
  • Ordinul nr. 1141/2019 pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate"
  • Coperta si preambul NORMATIV FEROVIAR NF 67 - 008:2018
  • Normativul feroviar NF 67-008:2019 "Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate în cadrul reviziilor si reparatiilor planificate"

  2018

  • Hotarârea Guvernului României nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 482/12.06.2018
  • Ordinul nr. 960/2018 privind aprobarea Normei tehnice feroviare nr. 56-003: 2018 "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor-bar, vagoanelor-restaurant/bistro, vagoanelor-cuşetă şi de dormit" ( Include Norma tehnică feroviară nr. 56-003: 2018 )
  • Ordinul nr. 1187/2018 pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011  

  2017

  2015

  • HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare - inclusiv H.G. 606 / 2015)
  • Hotararea Guvernului nr.606 / 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
  • OUG nr. 33 / 30.06.2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar
  • HG nr. 467 / 24.06.2015 privind modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin HG nr.1611/2009
  • OMT nr. 635 / 08.05.2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă
  • HG nr. 313 / 06.05.2015 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar - publicat în MO 321 din 12.05.2015
  • OMT nr. 681 / 27.05.2015 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor"
  • HG nr. 355 / 20.05.2015 pentru modificarea HG 21/2015
  • LEGEA nr. 67 / 01.04.2015 pentru aprobarea OUG nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  • OMT nr. 616 / 29.04.2015 privind modificarea şi completarea OMTI nr. 2180/2012
  • OMT nr. 615 / 29.04.2015 pentru aprobarea Procedurii de obţinere a permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor
  • HG nr. 161 / 11.03.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
  • LEGEA nr. 62 / 31.03.2015 Legea nr. 62/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
  • HG nr. 21 / 14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

  2014

  • HG nr. 1078 / 03.12.2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
  • OMT nr. 1502 / 29.10.2014 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007, privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
  • OMT nr. 1503 / 29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea
  • OMT nr. 1501 / 29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului  de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
  • OMT nr. 1466 / 20.10.2014 pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr.002, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1186/2001, Regulamentului de semnalizare nr.004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1482/2006, Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1815/2005, Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr.250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, precum şi pentru modificarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006.
  • OMT nr. 1255 / 18.08.2014 pentru aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoane de călători şi similare – Tabelul 3.2. din Anexa la OMTI nr.315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate"
  • OG  nr. 26 / 28.08.2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin OG nr. 7/2005
  • OMT nr. 1126 / 02.07.2014 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005
  • HG nr. 616 / 23.07.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
  • OMT nr. 1061 / 20.06.2014 Regulament de exploatare pentru circulația trenurilor pe secția de circulație neinteroperabilă Aradu Nou - Sânnicolau Mare – Vălcani
  • OUG nr. 27 / 20.05.2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
  • HG  177 / 12.03.2014 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 643/2011
  • OMT nr. 558 / 09.05.2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"
  • HG  nr. 74 / 05.02.2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
  • OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
  • OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
  • OMT/OMS nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 558/2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002

  2001

  2000

  1999

  1998

 7. OLFR
 8. ONFR
  • OG nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor (cu modificările şi completările ulterioare – 2016)
  • Legea nr. 55/16.03.2006 privind siguranta feroviara (cu modificările şi completările ulterioare – 2016)
  • HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMT nr. 706/2017 privind aprobarea Structurii organizatorice a Autorităţii Feroviare Române – AFER
  • Ordinul nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER
  • Legea nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european
  • HG nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar
  • HG nr. 877/2010  privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
  • OMT nr. 648/2015  privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale si vehiculelor componente ale sistemului feroviar din Romania
  • OMT nr. 744/2013 privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România
  • OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
  • OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
  • OMT nr. 1503/29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea
  • HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
  • OMT nr. 650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată
  • OMT nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010
  • OMT nr. 141/1999 privind stabilirea competenţelor şi procedurilor de elaborare a reglementărilor specifice în transportul feroviar şi cu metroul
  • Legea nr. 24/2000, republicată în 2004, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  • OMT nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România (cu modificarile şi completarile ulterioare - 2016)
  • OMT nr. 1.501/29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
  • OMT nr. 820/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007
  • OMT nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă
  • HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMT nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară
  • HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România (cu modificarile si completarile ulterioare)
  • OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organimelor
  • OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMT nr. 1237/2016 pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la OMTCT nr. 2.262/2005
  • Decizia Directorului General CENAFER nr. 2/12.01.2017 - Condiţiile şi duratele minime de instruire practică şi de stagiu în vederea autorizării 
  • Decizia Directorului General CENAFER nr. 145/15.12.2017 – modificarea si completarea anexei la Decizia nr. 2/20176
  • OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMLPTL nr. 1186/2001 privind aprobarea Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară, nr. 002 – RETF (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 02 mai 2018; Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER.
  • OMT nr. 103/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară, nr. 328
  • Decizia Directorului General AFER nr. 54/2003 metodologie privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică
  • OG nr. 60/2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004)
  • HG nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004
  • OMTCT nr. 880/2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG 60/2004
  • Actul AFER – CNCF „CFR”-SA nr. 1000/10199/2005 - Reglementări comune privind avizarea de către „CFR” şi aprobarea de către AFER a RET a LFI
  • OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou construite sau modernizate”
  • OMT nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora (cu modificările si completarile ulterioare)
  • OMT nr. 490/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie, nr. 906
  • OMT nr. 490 / OMFES. nr. 479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar
  • OG nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul (aprobata cu modificari prin Legea nr.200/2003; modificata prin OG nr.3/2012 care a fost aprobata prin Legea nr.158/2012)
  • OMT nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul şi să aplice amenzile corespunzătoare, precum şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de control
  • Decizia Directorului General AFER nr. 33/2009 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
  • Decizia Directorului General AFER nr. 65/2004 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la nerespectarea reglementărilor OG 60/2004 – linii ferate industriale
  • OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OUG nr. 8/19.02.2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (consolidată)
  • OMT nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologică
  • OMT/OMS nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor
  • OMT nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi compunerea Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti
  • OMT/OMS nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii
  • OMT/OMS nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii (consolidat)
  • OMT/OMS nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnatze să efectueze controlul
  • OMT nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia
  • OMT nr. 341/28.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru efectuarea transportului de calatori pe liniile de metrou.
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/26.07.1999 privind autorizarea laboratoarelor de incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul
 9. ASFR
  • ORDIN nr. 932 din 30 aprilie 2020
  • OG nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor (cu modificările şi completările ulterioare – 2016)
  • OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.
  • HG nr. 626/24.09.1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMT nr. 706/2017 privind aprobarea Structurii organizatorice a Autorităţii Feroviare Române – AFER
  • Ordinul nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER (reformat 2018)
  • Legea nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european (reformată 2019) 
  • HG nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar
  • HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
  • Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
  • OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
  • OMT nr. 1503/29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea
  • HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
  • OMT nr. 650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată
  • OMT nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010
  • OMT nr. 141/1999 privind stabilirea competenţelor şi procedurilor de elaborare a reglementărilor specifice în transportul feroviar şi cu metroul
  • Legea nr. 24/2000, republicată în 2004, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  • OMT nr. 1.501/29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
  • OMT nr. 820/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007
  • OMT nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă
  • HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMTIC nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din România
  • HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România (cu modificarile si completarile ulterioare)
  • OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor (cu modificările din 2018)
  • OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar (consolidat 2016)
  • Decizia Directorului General CENAFER nr. 14/18.02.2020 - Conditiile si duratele minime de instruire practica si de stagiu in vederea autorizarii
  • OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OMLPTL nr. 1186/2001 privind aprobarea Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară, nr. 002 – RETF (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 02 mai 2018; Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER.
  • OMT nr. 103/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară, nr. 328
  • Decizia Directorului General AFER nr. 54/2003 metodologie privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică
  • OG nr. 60/2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004)
  • HG nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004
  • OMTCT nr. 880/2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG 60/2004
  • Actul AFER – CNCF „CFR”-SA nr. 1000/10199/2005 - Reglementări comune privind avizarea de către „CFR” şi aprobarea de către AFER a RET a LFI
  • OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou construite sau modernizate”
  • OMT nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora (cu modificările si completarile ulterioare)
  • OMT nr. 490/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie, nr. 906
  • OMT nr. 490 / OMFES. nr. 479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar
  • OG nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul (aprobata cu modificari prin Legea nr.200/2003; modificata prin OG nr.3/2012 care a fost aprobata prin Legea nr.158/2012)
  • OMT nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul şi să aplice amenzile corespunzătoare, precum şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de control
  • Decizia Directorului General AFER nr. 33/2009 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
  • Decizia Directorului General AFER nr. 65/2004 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la nerespectarea reglementărilor OG 60/2004 – linii ferate industriale
  • OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor (cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • OUG nr. 8/19.02.2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (consolidată)
  • OMT nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologică
  • OMT/OMS nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor
  • OMT nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi compunerea Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti
  • OMT/OMS nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii
  • OMT/OMS nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii (consolidat)
  • OMT/OMS nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnatze să efectueze controlul
  • OMT nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia
  • Hoărârea guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar
  • Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători
  • OMTCT nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar (reformare 2019)
 10. Legislatie diversa